PDF súbor TU

Meno:

Priezvisko:

Titul:

Bydlisko:

(ďalej „dotknutá osoby“)

Zaškrtnutím kolónky dávam/nedávam súhlas na spracúvanie mojej podobizne (fotografie) prevádzkovateľovi Kniha slovenských rekordov, o.z., Šútovce 141,  972 01 Šútovce

IČO: 52101738, telefón: 0905 292 324 a jej zverejnenie vo videu, na webovej stránke prevádzkovateľa a facebookovej stránke prevádzkovateľa, na youtube (alebo iných reklamných plochách), rovnako i v médiách (printové, televízia) za účelom marketingu, najmä propagovania predmetu činnosti prevádzkovateľa.

Zverejnenie fotografie, videozáznamu:


1súhlasím                                                  1nesúhlasím


vhodné označte krížikom

 • Rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich v súvislosti s predmetom odsúhlasili – príprava fotografií a videa z rekordmanskej alebo podobnej akcie slovenských rekordov a podporných aktivít – všeobecná špecifikácia.


Presná špecifikácia:


Názov akcie – podujatia:

Miesto a dátum jej konania:

 • Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracovávať za účelom publikačnej činnosti a tiež na propagáciu aktivít rekordov a na marketingové účely.

 • Právna základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania je tento súhlas a skutočnosť, že Vaše osobné údaje sú nevyhnutné na naplnenie jednotlivých účelov. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa

27. 04. 2016 – (ďalej len „Nariadenie“).

 • Doba, počas ktorej budú Vaše údaje spracovávané

Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracovávať v súvislosti s účelom marketingu, po dobu „trvale“ od poskytnutia osobných údajov alebo do doby, kedy tento súhlas odvoláte.

 • Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Tento súhlas poskytujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania emailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na adrese prevádzkovateľa: prevádzkovateľovi Kniha slovenských rekordov, o.z., Šútovce 141,  972 01 Šútovce.

 • Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom bude mať prístup prevádzkovateľ, prípadne jeho zamestnanci a  tiež tretie osoby – spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ich spracovanie spĺňa všetky požiadavky Nariadenia, a ktorí budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú najmä dokumentarista, fotograf, kameraman, asistent. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len po nevyhnutnú dobu a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, pokiaľ to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. písomne na adrese prevádzkovateľa: prevádzkovateľovi Kniha slovenských rekordov, o.z., Šútovce 141,  972 01 Šútovce.

Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať preukázanie Vašej totožnosti za účelom zabránenia prístupu neoprávnených osobám k Vaši osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení právnych povinností prevádzkovateľa môže byť celá komunikácia medzi Vami a prevádzkovateľom monitorovaná.

 • Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť svoje osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, zniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístup k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušené zabezpečenia osobných údajov, vymazaní a ďalších právach stanovených v Nariadení.

 • Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a k ich prevádzkovateľ spracováva pre účely priameho marketingu. Námietku je nutné podať prevádzkovateľovi. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, prevádzkovateľ osobné údaje v toto rozsahu ďalej nespracúva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práce obsahuje najmä čl. 21 Nariadenia.

 • Právo podať sťažnosť na kontrolný úrad

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia si povinnosti prevádzkovateľa, ktorá mu vyplýva z Nariadenia, kontrolného úradu. Kontrolným úradom v SR je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, web: www.dataprotection.gov.sk

 • Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutia osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozí Vám žiadna sankcia. Pokiaľ ale osobné údaje prevádzkovateľovi neposkytnete, nebude Vám môcť posielať jednotlivé obchodné oznámenia, ku ktorým sa prihlasujete. Je však úplne na Vašom uvážení, či chcete tieto oznámenia odoberať alebo nie.V ............................................................., dňa ...................................

 

 

                  .............................................

                                      podpis