PDF súbor TU

Súhlas so spracovaním osobných údajov – deti do 16 rokov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Prevádzkovateľ:

Kniha slovenských rekordov, o.z.,

Šútovce 141,

972 01 Šútovce

IČO: 52101738

telefón: 0905 292 324
zapísané registrované Ministerstvom vnútra dňa 18. 02. 2018 pod číslom VVS/1-900/90-55175 kontaktné údaje:

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: 0905 292 324

www.knihaslovensychrekordov.sk (ďalej len prevádzkovateľ).

 

Kontakt na prevádzkovateľa:

Adresa: Šútovce 141, 972 01 Šútovce

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ja, dole podpísaný zákonný zástupca,

Meno a priezvisko zákonného zástupcu č. 1 ............................................................................................Meno a priezvisko zákonného zástupcu č. 2 ............................................................................................

DIEŤAŤA

Meno a priezvisko ....................................................................................................................................Bydlisko ...................................................................................................................................................

týmto dávame prevádzkovateľovi dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov dieťaťa vo veku do 16 rokov, za účelom:

  1. Súhlasíme   /   Nesúhlasíme s uvedením osobných údajov dieťaťa (meno a priezvisko, mesto alebo obec) na žiadosti o spoluprácu pre realizácii rekordu, ďalej na prezenčnej listine, ktorá je potrebná na zaradenie dieťaťa do jednotlivých kategórií podľa veku,
  2. Súhlasíme   /   Nesúhlasíme so spracúvaním a zverejňovaním fotografie a videonahrávky dieťaťa v archíve a na internete, facebookovej stránke, webovej stránke, publikácii a inej tlačovine, tiež v tlačovej správe prípadne na inom zhromaždisku, kde sa môže zobrazenie dieťaťa nachádzať a to za účelom propagácie aktivít slovenských rekordov u prevádzkovateľa;
  3. Súhlasíme   /   Nesúhlasíme so zverejňovaním obrazových, audiovizuálnych, literárnych, výtvarných, ručných a iných diel, ako aj s uvedením osobných údajov dieťaťa (meno a priezvisko, bydlisko mesto alebo obec) na webovej stránke, v publikácii a inej tlačovine, tiež v tlačovej správe prípadne na inom zhromaždisku, kde sa môže osobný údaj nachádzať a to za účelom propagácie aktivít slovenských rekordov u prevádzkovateľa;
  4. Súhlasím   /   Nesúhlasím so spracúvaním a zverejňovaním s uvedením osobných údajov dieťaťa (meno a priezvisko, mesto alebo obec) výkonnostných / kvalitatívnych ukazovateľov za účelom vystavenia a odoslania certifikátu alebo podobného dokumentu poštou a to za účelom propagácie aktivít slovenských rekordov u prevádzkovateľa;

Zákonní zástupcovia sa zoznámili s podmienky ochrany osobných údajov prevádzkovateľa pri podávaní žiadosti o spoluprácu. V článku (I). Základné ustanovenia v bode 5. je uvedené, že: V súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností.

Vyhlásenia zákonných zástupcov :

Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzuje, že sa oboznámili so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli.

 

..............................................................................
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č. 1

 

..............................................................................
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č. 2

 

Dátum:..............................................

                       

Upozornenie: Ak niektorí zo zákonných zástupcov dieťaťa nemôže tento súhlas podpísať, oboznámi s uvedenou skutočnosťou druhého zákonného zástupcuv zmysle zákona č. 36/2005 Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.